You Are What You Eat – relacje uczestników

Youth Exchange “You Are What You Eat” was surely very enriching. I’ve learned a lot about the topic, which I am trying to implement in my life now as much as possible. I have also learned about other cultures, specifically, I always like trying their traditional dances. The whole project was a very pleasant experience and I am happy I could be a part of it.”  – Lea

Wymiana młodzieży “You Are What You Eat” była z pewnością bardzo wzbogacająca. Poszerzyłam wiedzę na temat zdrowego żywienia, który staram się w życiu w jak największym stopniu wdrożyć. Dowiedziałam się także o innych kulturach, szczególnie lubię tańczyć ich tradycyjne tańce. Cały projekt był bardzo przyjemnym doświadczeniem i cieszę się, że mogłam być jego częścią.

“This was my second experience in Poronin. Without any discussions, I can say that I am a happy participant and I really liked it. Poronin projects have some special atmosphere, which still lures me to come back next year. Cooking was, in my opinion, THE best activity of the project. It was funny, educative and more „active – to go and do something“. Definitely one of the best ways of „teambuilding“ and teamwork is the simulation.” – Simon

To było moje drugie doświadczenie w Poroninie. Bez dyskusji mogę powiedzieć, że jestem zadowolonym uczestnikiem i bardzo mi się podobało. Projekty w Poroninie mają szczególną atmosferę, która wciąż zachęca mnie do powrotu w kolejnych latach. Gotowanie było moim zdaniem NAJLEPSZĄ aktywnością podczas całego projektu. Było to zabawne, edukacyjne zadanie i bardzo angażujące. Gotowanie jest zdecydowanie jednym z najlepszych sposobów „budowania zespołu” i pracy zespołowej.

“Ever since we hopped into our bus to Poronin where the project was about to happen, I knew it’s going to be full of expectations and unforgettable memories. And I was not mistaken. The overall view about ecology and zero waste life has changed my perspective the first day I came home from the project. I cannot imagine anybody else experiencing this with me than people whom I met there and were irreplaceable. The hiking trip was a lovely distraction where we could all have been together and share everything the whole time. The other memorable parts of this project were the cultural evenings where I’ve learned so much about other countries and their cultures and even the basics of their languages. I would gladly go back in time and would repeat everything which has happened there all again.” – Sima

Odkąd wskoczyliśmy do autobusu do Poronina, gdzie miał się odbyć projekt, wiedziałem, że będzie to czas pełen niezapomnianych wspomnień . I nie pomyliłam się. Ogólne poglądy na ekologię i zasady zero waste zmieniły moją perspektywę już pierwszego dnia, kiedy wróciłam do domu z projektu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł doświadczyć tego ze mną, niż ludzie, których tam spotkałam, byli niezastąpieni! Innymi niezapomnianymi częściami tego projektu były wieczory kulturalne, podczas których nauczyłam się tak wiele o innych krajach i ich kulturze, poznałam nawet podstawowe zwroty w ich języku. Z chęcią cofnęłabym się w czasie i powtórzyłbym wszystko, co się tam jeszcze wydarzyło.