Statut

RODZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: European Mobility Center i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie stowarzyszeniu.

§ 2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
3. Stowarzyszenie może dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz poprzez współpracę
z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

§ 3
Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji których działalność nie jest
sprzeczna z celami statutowymi Stowarzyszenia

§ 6
Działalność stowarzyszenia jest oparta przede wszystkim o działalność społeczną jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

RODZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej oraz ułatwianie społecznościom lokalnym uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenie działania stowarzyszenia.
b) Promowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rywalizacji sportowej.
c) Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie imprez kulturalnych oraz wspieranie niezależnych inicjatyw kulturalnych zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
b) Organizowanie i koordynowanie wymiany twórczości artystycznej i kulturalnej,
c) Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów oraz zajęć związanych z edukacją kulturalną.
d) Działania na rzecz integracji kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w szczególności promowanie i realizację twórczości artystycznej, projektów kulturalnych i dydaktycznych.
e) Współpracę z podmiotami zagranicznymi w zakresie edukacji międzykulturowej.
f) Organizowanie turniejów, lig, imprez sportowych służących promocji celów Stowarzyszenia.
g) Organizowanie szkoleń i treningów sportowych.
h) Organizowanie szkoleniowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
i) Stwarzanie warunków, niezbędnych do przeprowadzania treningów oraz rozgrywek (wynajem hal sportowych, sal gimnastycznych, zapewnienie kadry szkoleniowej, zapewnienie obsługi rozgrywek).
j) W miarę możliwości zaopatrywanie członków stowarzyszenia w niezbędne akcesoria sportowe.
k) Krzewienie zasady fair play.
l) Popularyzację walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.
m) Krzewienie zamiłowań krajoznawczych oraz umiejętności turystycznych.
n) Inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestnictwa członków Stowarzyszenia w różnego rodzaju inicjatywach kulturalnych, turystycznych oraz rozgrywkach sportowych.
o) Organizowanie własnego poradnictwa, konsultacji i udzielanie pomocy wszystkim osobom zainteresowanym działalnością statutową Stowarzyszenia.
p) Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia.
q) Prowadzenie działalności wydawniczej.
r) Współpracę z organizacjami i instytucjami, zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia.

RODZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

1. Członkowie zwyczajni:
a) Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
b) Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które ukończyły 18. rok życia lub osoby niepełnoletnie, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna lub rodzica.
c) Członkowie – założyciele stają się członkami zwyczajnymi z dniem wpisania Stowarzyszenia do ewidencji.

2. Członkowie wspierający:
a) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana udzieleniem Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego celów, która złoży deklarację oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
b) Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członkowie honorowi:
a) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie się zasłużyła dla Stowarzyszenia oraz wniosła wkład w rozwój idei i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
b) Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek

4. Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 10
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia.
b) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Stowarzyszenia.
c) Przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia.
d) Opłacać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Uczestniczyć we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
b) Uczestniczyć w walnych zgromadzeniach z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
c) Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez Zarząd.

3. Członek wspierający ma obowiązek:
a) Wywiązywać się z deklarowanej pomocy, działać dla dobra Stowarzyszenia.
b) Przestrzegać Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
b) Członek honorowy może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 11
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczania,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka,
f) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

Stowarzyszenia, zaś Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- wyborcze, raz na cztery lata. Termin, miejsce, porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub w inny skuteczny sposób.

4.
a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane w ciągu 1 m-ca od złożenia wniosku.

5. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, lub w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych członków. Głosowanie jest jawne, chyba że za głosowaniem tajnym opowie się co najmniej połowa członków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 15
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd składa się z 2 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, oraz sprawozdań w tym zakresie,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,
j) podejmowaniu uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
k) powoływanie sekcji i uchwalanie ich regulaminów,
l) ustalanie sposobu ustanawiania składek członkowskich.

§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu i całokształtu funkcjonowania Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, a także prawo zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w przypadku nie zwołania go przez Zarząd,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 17
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 18
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
d) opłaty pobierane od uczestników projektów organizowanych przez Stowarzyszenie;
e) dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidator po zakończeniu prac składa organowi rejestrowemu sprawozdanie wraz z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.